r@Rosenchild tweeted at 12/7


bit.ly  
12/17       
20


bit.ly  
12/17       
10


dld.bz  
12/17       
20


12/17       
20


shr.gs  
12/17       
21


12/17       
15


bit.ly  
12/17       
14


buff.ly  
12/17       
14


trib.al  
12/17       
21


pbpo.st  
12/16       
21


ift.tt  
12/16       
15


12/16       
20


nnd.ng  
12/16       
15


12/16       
21


etsy.me  
12/16       
20


12/16       
21


nyti.ms  
12/15       
15


tws.io  
12/15       
21


dld.bz  
12/15       
21


dlvr.it  
12/13       
18


12/13       
19


12/13       
20


12/12       
19


dld.bz  
12/12       
20


12/12       
21